DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
                            Dětských táborů RS Karlovice 201, 793 23 Karlovice
 
1.)Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce a pobytu dítěte na táboře v každém jednotlivém zakoupeném turnusu tábora.
Zakoupením poukazu se rodiče nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek.
Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační  pobyt dítěte na letním dětském táboře RS Karlovice.
 
Objednatel poukazu:                rodič (zákonný zástupce dítěte).
 
Poskytovatel:                           RS Karlovice 201, 793 KARLOVICE
IČO: 44194064
DIČ: CZ475129430
DT (dále jen DT) prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání dětského tábora.
 
2.) Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba:
jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny.
Rodič přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.
Smluvní vztah mezi rodičem a DT vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na tábor a doručením přihlášky provozovateli DT.
 
3.) Podmínkou přijetí zájemce na dětský tábor je:
zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu, předání aktuální nástupní dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor a podpis rodiče (zákonného zástupce) na nástupního listu, který odevzdá při odjezdu do tábora.
Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro rodiče  právní i finanční důsledky.
Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení táborového areálu
přírodním živlem).V takovém případě není nárok na finanční kompenzaci za zaplacený poukaz.
 
4.) Účastník dětského tábora je povinen:
dodržovat táborový řád, se kterým bude seznámen vedoucím tábora při zahájení příslušného turnusu.
V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si DT vyhrazuje
právo vyloučit jej z tábora a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je
zákonný zástupce povinen si dítě v táboře převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění).
V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou.
 
5.) Cenové podmínky a způsob úhrady:
DT má právo na zaplacení ceny tábora k datu uvedenému  na faktuře vystavené na základě zakoupeného poukazu přes eshop DT. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek DT a DT může jednostranně odstoupit od smlouvy.
Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích.
 
6.) Zákonný zástupce má právo:
kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit.
Zrušení pobytu se provádí písemně doporučeným dopisem na adresu DT a je stornován
ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor
nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek:
 
Výše stornovacích poplatků:
 
2 měsíce před nástupem do tábora                              10%
1 měsíc před nástupem do tábora                                20%
7 dní až den před nástupem do tábora                         30%
7 dní až den před nástupem do tábora ze
zdravotních důvodů potvrzených lékařem                   10%
Předčasné ukončení tábora ze
zdravotních důvodů potvrzených lékařem                   vrácení poměrné částky nákladů pobytu
Předčasné ukončení tábora bez
lékařského potvrzení                                                    100%
 
Jednotlivé případy budou posuzovány individuálně s provozovatelem DT.       
 
Stornovací poplatky budou odečítány od složené zálohy či zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení, nenastoupení či ukončení pobytu
z důvodu porušení táborového řádu.
 
7.) Rodič zakoupením poukazu v eschopu na webových stránkách DT a svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí
s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky
respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
 
8.)Souhlas:
Rodič podpisem poukazu uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů
podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na táborovém pobytu. Správcem osobních údajů je DT.
Údaje budou uchovávány po dobu ½ roku a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte na táborovém pobytu.
Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.
Zároveň dává souhlas s použitím fotografií a videí pořízených v rámci tábora k prezentaci DT.
 
Rodič zaplacením faktury nebo podpisem poukazu potvrzuje,že jsou mu tyto podmínky známy,souhlasí s nimi a bez  výhrad je přijímá.